Nádory prostaty a varlat u české a světové populace


CANCERS OF PROSTATE AND TESTIS IN THE CZECH AND WORLDWIDE POPULATION

Of total 899,102 new prostate cancers (PC) in 2008, based in Globocan 2008 (IARC) is estimated 644,044 in more developed and 255,058 in less developed regions, 323,790 in EU, 5,719 in the Czech Republic with expected more than 1,690 thousand cases in the world in 2030. Of total 52,322 new testicular cancers (TC) is estimated 29,228 in more developed and 23,094 in less developed regions, 15,255 in EU, 489 in the Czech Republic with expected nearly 66 thousand cases in the world in 2030. The worldwide numbers aged 65 years and more there were 73.2% of new PC and 87.3% of deaths, respectively 7% and 19% of TC. Czech males reached the 17th order by the crude rate of PC and the 5th order of TC between 20 European countries. In 1959–2008 there were recorded 92,310 PC and 11,693 TC in Czech males, of which were 5,332 (104.3 per 100,000) new PC and 455 (8.9 per 100,000) TC in 2008. Of the worldwide 5-year prevalence 3,200 thousand PC were 42.5% cases and of 201.5 thousand TC were 39.2% cases in Europe. Cross-sectional prevalence in the Czech males increased from 4,935 (98 per 100,000) to 20,436 (408.5 per 100,000) of PC and from 1,944 (38.6 per 100,000) to 6,480 (129.5 per 100,000) of TC. No matter what advances there may be in high-technology medicine, any major reduction in deaths and disability from cancer will come from prevention, not from cure.

Key words:
cancers of prostate and testis, new cases and death, sage distribution, expected numbers in selected regions of the world


Autoři: E. Geryk *;  D. Pacík;  A. Čermák;  M. Konečný
Působiště autorů: Fakultní nemocnice, Brno *
Vyšlo v časopise: Urol List 2012; 10(1): 19-25

Souhrn

Z 899 102 nových karcinomů prostaty (CaP) v 2008 v databázi Globocan 2008 (IARC) se uvádí 644 044 ve vyspělých a 255 058 v méně vyspělých zemích, 323 790 v EU, 5 719 v ČR s odhadem přes 1,69 mil. případů v 2030. Z 52 322 nových karcinomů varlat (CaV) se uvádí 29 228 ve vyspělých a 23 094 v méně vyspělých zemích, 15 255 v EU, 489 v ČR s odhadem téměř 66 tis. případů v 2030. Ve věku 65 a více let bylo ve světě u CaP 73,2 % nových případů a 87,3 % zemřelých, resp. 7 % a 19 % u CaV. Mezi 20 zeměmi Evropy dosáhli muži ČR hrubou incidencí CaP 17. pořadí a CaV 5. pořadí. V letech 1959–2008 bylo v ČR evidováno 92 310 CaP a 11 693 CaV, z toho v roce 2008 bylo 5 332 (104,3/100 tis.) nových CaP a 455 (8,9/100 tis.) CaV. Z celosvětové pětileté prevalence 3,2 mil. CaP bylo v Evropě 42,5 % případů, z 201,5 tis. CaV 39,2 %. Průřezová prevalence v ČR vzrostla u CaP z 4 935 (98/100 tis.) na 20 436 (408,5/100 tis.) a z 1 944 (38,6/100 tis.) na 6 480 (129,5/100 tis.) u CaV. Bez ohledu na technické vymoženosti medicíny bude možné dosáhnout významného snížení nádorové úmrtnosti a invalidity více prevencí než léčbou.

Klíčová slova:
nádory prostaty a varlat, nové případy a zemřelí, věkové zastoupení, očekávané počty ve vybraných oblastech světa


Ani moc, ani bohatství, jenom vědění žezla trvají. 

Tycho Brahe (1546–1601)

V návaznosti na zátěž české populace nádory v urologii [1] evidovanými v ČR od roku 1959 a hlášenými do databáze Národního onkologického registru (NOR) ČR od května 1977 uvádíme očekávaný výskyt karcinomů prostaty (CaP) a karcinomů varlat (CaV) u české a světové populace.

METODIKA

Počty nových onemocnění, úmrtí na CaP (dg. C61) a CaV (dg. C62) a pětiletého pře­žívání, aktualizované k 31. 1. 2012, byly zpracované z údajů Globocan 2008 [2] v letech 2008–2030 za pět oblastí: svět, vyspělé země, méně vyspělé země, 27 zemí EU a ČR. Počty nemocných ve věku 0–85+ let a seniorů (65 a více let) byly doplněny hodnotami kumulativního rizika a porovnány s údaji NOR. Vstupní data vycházela ze standardizace a demo­grafických výpočtů světové populace po­dle dostupného case listingu a podrobné metodiky [3].

VÝSLEDKY

Nádory prostaty

Svět

Za rok 2008 je uváděno 899 102 nových onemocnění a 258 133 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno přes 1,69 mil. nových onemocnění (nárůst o 88,2 %) a 499 tis. zemřelých (nárůst o 93,4 %) (graf 1).

Očekávané počty nových onemocnění nádory prostaty ve světě.
Graf 1. Očekávané počty nových onemocnění nádory prostaty ve světě.

Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 644 044 no-vých onemocnění a 136 238 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno přes 943 tis. nových onemocnění (nárůst o 46,4 %) a přes 218 tis. zemřelých (nárůst o 60,3 %).

Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 255 058 nových onemocnění a 121 895 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno téměř 534 tis. nových onemocnění (nárůst o 109,3 %) a 257,5 tis. zemřelých (nárůst o 111,3 %).

EU

Za rok 2008 je uváděno 323 790 nových onemocnění a 71 027 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno 463,5 tis. nových onemocnění (nárůst o 43,2 %) a 102,2 tis. zemřelých (nárůst o 53 %) (graf 2).

Očekávané počty nových onemocnění nádory prostaty ve 27 zemích EU.
Graf 2. Očekávané počty nových onemocnění nádory prostaty ve 27 zemích EU.

ČR

Za rok 2008 je uváděno 5 719 nových onemocnění a 1 291 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno asi 8,3 tis. nových onemocnění (nárůst o 44,7 %) a 2,2 tis. zemřelých (nárůst o 66,5 %) (graf 3).

Očekávané počty nových onemocnění nádory prostaty v ČR.
Graf 3. Očekávané počty nových onemocnění nádory prostaty v ČR.

Nádory varlat

Svět

Za rok 2008 je uváděno 52 322 nových onemocnění a 9 874 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno téměř 66 tis. nových onemocnění (nárůst o 26 %) a 13,5 tis. zemřelých (nárůst o 36,4 %) (graf 4).

Očekávané počty nových onemocnění nádory varlat ve světě.
Graf 4. Očekávané počty nových onemocnění nádory varlat ve světě.

Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 29 228 nových onemocnění a 2 156 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno téměř 28 tis. nových onemocnění (pokles o 4,3 %) a 2,3 tis. zemřelých (nárůst o 9,6 %).

Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 23 094 nových onemocnění a 7 718 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno 31,7 tis. nových onemocnění (nárůst o 37,1 %) a 11,1 tis. zemřelých (nárůst o 44,5 %).

EU

Za rok 2008 je uváděno 15 255 nových onemocnění a 931 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno 14 tis. nových one­mocnění (pokles o 8,2 %) a téměř 1 000 zemřelých (nárůst o 6,6 %) (graf 5).

Očekávané počty nových onemocnění nádory varlat ve 27 zemích EU.
Graf 5. Očekávané počty nových onemocnění nádory varlat ve 27 zemích EU.

ČR

Za rok 2008 je uváděno 489 nových onemocnění a 37 zemřelých. V roce 2030 je očekáváno 430 nových onemocnění (pokles o 11,2 %) a asi 40 zemřelých (nárůst o 5,4 %) (graf 6).

Očekávané počty nových onemocnění nádory varlat v ČR.
Graf 6. Očekávané počty nových onemocnění nádory varlat v ČR.

Porovnání údajů

V uvedených přehledech byla ČR v roce 2008 z 20 zemí Evropy hrubou incidencí CaP 113,1/100 tis. mužů na 17. pořadí (graf 7), CaV 9,7/100 tis. mužů na pátém (graf 8).

Pořadí 20 zemí Evropy podle hrubé incidence nádorů prostaty v roce 2008.
Graf 7. Pořadí 20 zemí Evropy podle hrubé incidence nádorů prostaty v roce 2008.

Pořadí 20 zemí Evropy podle hrubé incidence nádorů varlat v roce 2008.
Graf 8. Pořadí 20 zemí Evropy podle hrubé incidence nádorů varlat v roce 2008.

Zastoupení incidence a mortality po­dle věku je u obou diagnóz protichůdné. Ve věku 65 a více let se v roce 2008 celosvětově uvádí u CaP 73,2 % nově nemocných a 87,3 % zemřelých, u CaV 7 % nově nemocných a 19 % zemřelých. Očekávaným stárnutím populace a delším přežíváním se jejich zastoupení zvýší v roce 2030 u CaP na 76,2 % nově nemocných a 89,3 % zemřelých, u KV na 10,8 % nově nemocných a 27,3 % zemřelých s menšími rozdíly mezi uvedenými regiony (tab. 1).

Tab. 1. Očekávané zastoupení nádorů ve věku 65 a více let.
Očekávané zastoupení nádorů ve věku 65 a více let.

V letech 1959–2008 bylo v ČR celkem evidováno 2 212 754 novotvarů [4]. Z 1 132 477 hlášených u mužů bylo 92 310 (8,2 %) CaP (z nich 13 841 do ustavení NOR) a 11 693 (1 %) CaV (z nich 1 741 do ustavení NOR), jejichž trend je výsledkem rizikových faktorů i zlepšené evidence (graf 9). Recentní přehled ÚZIS ČR za rok 2008 [5] z 29 790 hlášených novotvarů u mužů (bez nádorů kůže) uvádí u CaP 5 332 (104,3/100 tis.) nových případů, z toho 68,1 % u seniorů a 1 291 (25,2//100 tis.) zemřelých, z toho 87,8 % u seniorů, u CaV 455 (8,9/100 tis.) no-vých případů, z toho 3,5 % u seniorů a 37 (0,7/100 tis.) zemřelých, z toho 13,5 % u seniorů.

Vývoj počtu nových onemocnění nádory prostaty a varlat v ČR v letech 1959–2008.
Graf 9. Vývoj počtu nových onemocnění nádory prostaty a varlat v ČR v letech 1959–2008.

Uvedené počty zemřelých na CaP a CaV jsou shodné s údaji v databázi Globocan, které naopak překračují počty NOR o 387 nových případů CaP a 34 CaV. Přes­nější přehledy ÚZIS ČR a jejich měsíčně aktualizované stavy jsou dostupné na webových stránkách od ledna 2007 [6].

Podle údajů Globocan převyšují muži ČR kumulativním rizikem u CaP zejména od věku 60 let jeho průměrné hodnoty ve světě a v zemích střední a východní Evropy (graf 10), u CaV tento rozdíl není tak výrazný.

Kumulativní riziko incidence nádoru prostaty podle věku v roce 2008.
Graf 10. Kumulativní riziko incidence nádoru prostaty podle věku v roce 2008.

Odhad pětileté prevalence celosvětově zahrnuje

  • 3,2 mil. CaP, z toho téměř 1,4 mil. (42,5 %) případů v Evropě (západní, severní, jižní a východní), téměř 900 tis. (28,1 %) v Severní Americe a 410 tis. (12,8 %) v Asii (graf 11)
  • 201,5 tis. CaV, z toho 79 tis. (39,2 %) v Evropě, 49 tis. (24,3 %) v Asii, 40 tis. (19,8 %) v Severní Americe (graf 12)

Odhad pětileté prevalence nádorů prostaty (zastoupení 3 200 422 případů dle Globocan 2008).
Graf 11. Odhad pětileté prevalence nádorů prostaty (zastoupení 3 200 422 případů dle Globocan 2008).

Odhad pětileté prevalence nádoru varlat (zastoupení 201 562 případů dle Globocan 2008).
Graf 12. Odhad pětileté prevalence nádoru varlat (zastoupení 201 562 případů dle Globocan 2008).

Pro srovnání během asi 25 let [7] se pětileté relativní přežívání mužů v USA signifikantně zvýšilo (p < 0,05) o 31 % u CaP a o 13 % u CaV (tab. 2); v ČR vzrostla prů­ře­zová prevalence v letech 1989–2005 u CaP z 4 935 (98/100 tis.) na 20 436 (408,5/100 tis.), u CaV z 1 944 (38,6/100 tis.) na 6 480 (129,5/100 tis.) [8].

Tab. 2. Procentní nárůst pětileté prevalence v USA (podle Cancer Facts & Figures 2011).
Procentní nárůst pětileté prevalence v USA (podle Cancer Facts &amp; Figures 2011).

DISKUZE

I když k přesnosti odhadovaných počtů nádorů v databázi Globocan lze mít připomínky, nelze jim upřít kardinální výzvu z pokračujícího trendu počtu novo­tvarů ve světě. Jejich zátěž u populace v odlišně rozvinutých regionech je varující pro jednotlivce, národní zdravotnické systémy a státní orgány z důvodu rostoucí ekonomické zátěže společnosti, objemu zdravotní péče a míry utrpení. S řadou civilizačních chorob mají nádory mnoho společných rizikových faktorů bagatelizovaných reklamními a jinými informačními tsunami. Příznačný je bonmot jednoho z ministrů zdravotnictví, když o přestávce jednání vlády poklepal před kouřením na krabičku: „Cigarety jsou metla lidstva, a proto ji musíme spálit.“ Pokračující trend ze­jména počtu preventabilních nádorů se může jevit z pohledu jednotlivce i společ­nosti jako selhání předcházejících strategií. Jejich očekávané počty se stávají ve spojení s rostoucím zastoupením seniorů stále více nepreventabilními a přináší extrémní zátěž paliativní péče a pomoc nemocným v terminálních stadiích pro futuro. Nakolik asi mohou doporučení ke zdravému způsobu života ovlivnit incidenci vzhledem k vývoji genetické predispozice? Ke kolika profesním selháním lékařů nejen v urologii mohou vést očekávané počty [9]?

Téměř 1,6 mil. nových onemocnění nádory (bez nehlášených ca in situ a karcinomů kůže), z toho 78 % nad 55 let, včetně 240 890 CaP a 8 290 CaV a více než 572 tis. zemřelých na nádory (tj. 1 500 denně) v USA, včetně 33 720 CaP a 350 CaV [7] bylo vzpomenuto v letošní světový den boje proti rakovině 4. února osvět­lením Empire State Building v New Yorku symbolickými modrými a oranžovými světly Mezinárodní unie UICC jako výzva společ­nosti a politikům ke snížení 7,6 mil. úmrtí na nádory, tj. víc než AIDS, TBC a malárie dohromady. Cílem každoročních kampaní je zvýšení odpovědnosti účastí na scree­ningu, podpora zdravé výživy a fyzické aktivity bez kouření. V porovnání s nádory jiných lokalizací je preventabilita urogeni­tálních tumorů menší. Přesto nelze pře­hlížet podíl 13,6 % karcinomů prostaty a 0,8 % varlat spolu s 2,6 % ledvin a 4,4 % močového měchýře [10], což je celkem 1,415 mil. případů, tj. 21,4 % z celosvětového odhadu 6,618 mil. nových nádorů u mužů v roce 2008. Při pokračujícím výskytu a úrovni evidence může jejich pre­valence, jako ukazatel objemu zdravotní péče, v roce 2015 dosáhnout v ČR 42 tis. CaP a 10,6 tis. CaV [8]. Z očekávané prevalence 317,8 tis. všech novotvarů (dg. C00-D09) u mužů budou CaP předsta­vovat 13,2 % a CaV 3,3 %, což s predikcí 16 tis. (5 %) nádorů ledvin a 17,6 tis. (5,5 %) nádorů měchýře představuje asi třetinu léčených novotvarů. I přes nedávné pokroky včasné diagnostiky a léčby je asi jedna třetina pacientů s CaP rezistentní vůči současné terapii, která má také četná omezení při pokročilém metastazujícím CaP [11]. V souvislosti s tím jsou potřebné farmakoekonomické studie efektivity a ná­kladovosti léčebných modalit [12]. Jejich akceptované výsledky zařazené do národních guidelines (podle cílů EAU – Euro­pean Association of Urology) a systému vzdělá­vání lékařů zamezí neúčelné terapii [13]. Racionální posouzení benefitu [14] podpoří v budoucnu zavádění navigačních nano­technologií [11] a naplní úsilí o dlou­ho­dobé přežívání a uzdravení nemocných s nejčastějšími nádorovými lokalizacemi včetně karcinomů prostaty a varlat.

ZÁVĚR

Urogenitální nádory představují v celosvětové incidenci mužů pětinu odhadovaných tumorů. Bez ohledu na technické vymo­ženosti medicíny bude možné dosáhnout významného snížení nádorové úmrtnosti a invalidity více prevencí než léčbou [15], která musí být účelně financována podle znalostí base-evidence ve smyslu úvodního citátu Tycho Brahe. Astronom podlehl v 55 letech akutní uremii ne z důvodu tradovaného popíjení na hostinách Petra Voka z Rožmberka, ale z vysokého obsahu rtuti ve vlastním lektvaru, užívaném 12 dní před smrtí [16] nebo travičským podáním několik hodin před smrtí [17] astrono­movým asistentem J. Keplerem nebo na pokyn dánského krále Kristiána IV. [18]. Ať už tomu bylo jakkoli, nepostrádá epide­mio­logie nemocí urogenitálního systému histo­rickou ani budoucí dramatičnost. Zatímco na jejich diagnostické a léčebné zajištění hledá medicína kvalifikovaná řešení, od­po­věď na prevenci není obtížné hledat.

Za ověření vstupních údajů z NOR děkujeme dlouholeté pracovnici ÚZIS ČR paní Elišce Vankové.

MUDr. Edvard Geryk

Fakultní nemocnice, Brno

Jihlavská 20, 625 00

egeryk@fnbrno.cz


Zdroje

l. Geryk E, Dítě P, Pacík D et al. Zátěž české populace nádory v urologii 1959–2007. Urologie pro praxi 2010; 11(5): 273–277.

2. IARC. Globocan 2008, Lyon: IARC, http://globocan. iarc.fr/

3. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: Globocan 2008. Int J Cancer 2010; 127(12): 2893–2917.

4. Geryk E, Horváth T et al. Zátěž nádory u české po­pu­lace na pozadí demografie a ekonomiky. ČLČ, 2012; 1, v tisku.

5. ÚZIS. Novotvary 2008 ČR. Zdravotnická statistika. Praha: ÚZIS ČR, 2011; 262, www.uzis,cz

6. http://www.linkos.cz/

7. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures

2011. Atlanta: American Cancer Society Inc, NW, Atlanta, GA; 2011: 1–18.

8. Konečný M, Geryk E et al. Prevalence nádorů v České republice, 1989–2005–2015. Brno: PřF MU, 2008.

9. Benson JS, Coogan CL. Urologic malpractice in the United States of America: trends and analysis. Urol list 2011; 9(2): 44–48.

10. Geryk E, Pacík D, Horváth T et al. Budou dosa­ženy očekávané počty nádorů ledvin a močového mě­chýře? Urol list 2011; 9(2): 38–43.

11. Abrahamson PA. New developments in the mana­gement of prostate cancer“. Abstract book of Confe­rence Individualised prostate cancer care in an advancing world, Nice, 7. 10. 2011: 19.

12. http://www.farmakoekonomika.cz/

13. www.preventio.cz

14. Pacík D. Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prosta­tektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu? Přednáška ve Zdravotním výboru parlamentu ČR, 8. 12. 2011 http://www.europauomo.cz/pdf/prednaskaPL.pdf.

15. Mackay J, Jemal A et al. The Cancer Atlas. Am Canc Soc 2006: 82.

16. Kaempe J et al. The cause of death of Tycho Brahe in 1601. Proceedings of the 31st TIAFT Con­gress, Leipzig 1993, Contributions to Forensic Toxico­logy. Leipzig: Molina-press 1994: 309–315.

17. Pallon J. Did mercury poisoning cause the death of Tycho Brahe? 1996. www.fixedearth.com/brahe_ poisoned.htm.

18. Gilder J, Gilder Anne-Lee. Heavenly intrique, Jo­han­­nes Kepler, Tycho Brahe and the murder behind one of history´s greatest scientific discoveries. Doubleday 2004.

Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se