VELKOBUNĚČNÝ NÁDOR ZE SERTOLIHO BUNĚK S KALCIFIKACEMI: PŘEHLED PROBLEMATIKY


LARGE CELL CALCIFYING SERTOLI CELL TUMOR-REVIEW

A very rare sex cord/gonadal stromal tumour of the testis is discussed. A basic clinical presentation, morphology, morphological differential diagnostics and prognosis are presented in a short review.

KEY WORDS:
testis (testicle), large cell calcifying Sertoli cell tumour


Autoři: doc. MUDr. Ondřej Hes;  Ph.D. doc. MUDr. Milan Hora 1;  Ph.D. as. MUDr. prof. MUDr. Hana Veličkinová Michal Michal 2 2 1
Působiště autorů: Oddělení speciální diagnostiky ŠPAÚ FN Plzeň 1;  Urologická klinika LF a FN Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(3): 14-16

Souhrn

Představena je velmi vzácná jednotka testikulárních nádorů ze zárodečných buněk. V krátkém přehledu jsou popsány základní klinické příznaky, morfologie tumoru, morfologická diferenciální diagnostika a prognóza.

KLÍČOVÁ SLOVA:
varle (testis), velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk

ÚVOD

Velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi je velmi vzácnou afekcí. Doposud bylo publikováno něco přes 50 pozorování. V našem registru máme 3 vlastní případy. Velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi se vyskytuje sporadicky, byl však již zaznamenán ve spojitosti s Carneyovým syndromem či Peutzovým-Jeghersovým syndromem [9]. Věkové spektrum pacientů je velmi va­riabilní. Popsán byl případ 2letého chlapce i případ dospělého 51letého muže [7,9,10, 11,15,17]. Průměrný věk pacientů se udává mezi 16-21 lety [6,16]. Zhruba u 1/3 pacientů byla zaznamenána různo­rodá hormonální dysbalance s nejrůznější klinickou prezentací, jako je například pubertas praecox, gynekomastie, gigantizmus, akromegalie, hyperkortizolemie či mukokutánní pigmentace. Nádory se nacházejí většinou jednostranně, ale až ve 40 % případů bilaterálně a multifokálně [6]. Bilaterální a multifokální nádory jsou v drtivé většině případů spojeny s Carneyovým syndromem.

MAKROSKOPICKÉ RYSY

Tumory mívají největší rozměr (do 4 cm), obvykle kolem 2 cm. Nádory bývají dobře opouzdřené. Na řezu jsou tuhé, bělavé až žlutavé s makroskopicky patrnými kalcifikacemi. Kalcifikace bývají diagnostiko­vány i sonograficky [18]. Mohou být přítomny nekrózy a hemoragie.

HISTOLOGIE

Tumory jsou obvykle solidní, trabekulární či nádorové buňky vytvářejí pruhy či solidní protáhlé struktury připomínající tubuly. Až u poloviny případů je v okolí nádorové masy přítomen intratubulární růst tumoru. Nádorové buňky jsou objemné, s nápadnou jemně granulární cytoplazmou. Jádra bývají oválná s jedním nebo dvěma viditelnými jadérky. Mitózy jsou obecně vzácné. Výjimečně mohou být nádorové buňky spíše protáhlé, kuboidální, s lehce vakuolizovanou cytoplazmou. Stroma je velmi variabilní, může být denzní, fibrózní či naopak řídké, myxoidní. Naprosto charakteristickým znakem jsou kalcifikace. Nejčastěji jde o objemné amorfní kalcifikace či koncentricky vrstvené výrazné kalcifikace. Rovněž mohou být přítomna klasická psamomatózní tělíska.

Maligní velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi tvoří zhruba 4 % popisovaných případů. Maligní varianta velkobuněčného nádoru ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi se vyskytuje spíše u starších pacientů (průměrný věk 39 let). Všechny maligní tumory byly unilaterální a unifokální, obvykle v horní části spektra velikostí. Popisována je hormonální aktivita tohoto tumoru s gynekomastií [14]. Obsahuje-li velkobuněčný nádor ze Serto­liho buněk s kalcifikacemi více než 2 ná­sle­dující znaky, nález svědčí spíše pro maligní variantu: extratestikulární šíření, velikost nad 4 cm, více než 3 mitózy na 10 zorných polí, výrazné jaderné atypie, nekrózy a angioinvaze [9,16]. Naopak eventuální invaze do rete testis není pří­znakem maligního chování [10].

Zcela zvláštní histologickou stavbu mají nádory vyskytující se v souvislosti s Peutzovým-Jeghersovým syndromem. Nádorové buňky obvykle připomínají spíše velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk, někdy mají blíže k nádoru ze Sertoliho buněk NOS. často postrádají kalcifikace. Nádory tohoto typu mají morfologicky velmi blízko k tzv. sex cord nádoru s anulárními tubuly, který se vyskytuje ty­picky v ovariu [1,3,4,5,19,20].

IMUNOHISTOCHEMIE

Velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi je pozitivní při reakcích s S-100 proteinem, vimentinem, inhi­binem-a. Zaznamenána byla slabá pozitivita s nízkomolekulárními cytokeratiny, melanem A, CD 10 [2,13,14]. Negativní reakce bývají popisovány s EMA, hCG, a-fetoproteinem, placentární alkalickou fosfatázou [12].

ULTRASTRUKTURA

Cytoplazma vykazuje ložiskově „interdigitace“. V cytoplazmě se nachází velké množství organel, jako je hrubé i hladké endoplazmatické retikulum, mitochondrie, ribozomy či lipidové vakuoly. Někdy bývají popisovány v cytoplazmě tzv. Charcotovy-Bottcherovy krystaly či tzv. Spangarovy krystaly, které jsou prekurzory předchozích [2,8].

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Prozatím nejsou známy žádné specifické genetické změny využitelné v bioptické diferenciální diagnostice velkobuněčného nádoru ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

Velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi lze zaměnit za nádor z Leydigových buněk. Právě před popisem jednotky velkobuněčného nádoru ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi byl tento tumor nejčastěji diagnostikován jako nádor z Leydigových buněk. Spíše proti diagnóze nádoru z Leydigových buněk ho­voří bilaterální výskyt, nález mikrokalcifikací a absence intratubulárního růstu v okolí hlavní nádorové masy. Přestože kalcifikace či metaplastická osifikace mohou být u nádoru z Leydigových buněk nalezeny, můžeme z naší zkušenosti potvrdit fakt, že nález kalcifikací v rámci velkých nádorových eozinofilních buněk je pro diagnózu velkobuněčného nádoru ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi nanejvýš suspektní.

Zajímavý tumor popisují Zámečník et al. Jednalo se o případ fenotypicky normálního 20letého muže s tumorem tvořeným jednak strukturami sex-cord tumoru s anulárními tubuly, jednak se strukturami velkobuněčného nádoru ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi. U pacienta nebyly zaznamenány žádné znaky ho­vořící pro Peutzův-Jeghersův syndrom, Carneyův komplex či hormonální dysba­lanci. Tumor se choval 3 roky po orchiektomii benigně [21].

Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk je tvořen objemnými kalcifikacemi a velkobuněčnými Sertoliánskými elementy. HE 100x.
Obr. 1. Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk je tvořen objemnými kalcifikacemi a velkobuněčnými Sertoliánskými elementy. HE 100x.

Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk je tvořen objemnými kalcifikacemi-detail. HE 200x.
Obr. 2. Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk je tvořen objemnými kalcifikacemi-detail. HE 200x.

PROGNÓZA

Většina popisovaných nádorů se chovala benigně. 8 ze 47 tumorů popisovaných Kratzerem se chovalo maligně [9]. Jediný pacient s maligním velkobuněčným nádo­rem ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi měl prokázán vztah ke Carneyovu komplexu. Maligní velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi metastazuje do spádových lymfatických uzlin, plic, ledvin a kostí [2,14].

doc. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.1

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.2

as. MUDr. Hana Veličkinová2

prof. MUDr. Michal Michal1

1Oddělení speciální diagnostiky ŠPAÚ FN Plzeň

2Urologická klinika LF a FN Plzeň


Zdroje

1. Caccamea A, Cozzi F, Farragiana T et al. Feminizing Sertoli cell tumor associated with Peutz-Jeghers syndrome. Tumori 1985; 71: 379-385.

2. Cano-Valdez AM, Chanona-Vilchis J, Domínguez-Malagón H. Large cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis: A clinicopathological, Immuno­histo­che­mi­cal, and ultrastructural study of two cases. Ultrastruct Pathol 1999; 23: 259-265.

3. Cantu JM, Rivera H, Ocampo-Campos R, Bedolla N et al. Peutz-Jeghers syndrome with feminizing Sertoli cell tumor, NOS. Cancer 1980; 46: 223- 228.

4. Coen P, Kulin H, Ballantine T et al. An aromatase-producing sex-cord tumor resulting in prepubertal gynecomastia. N Engl J Med 1991; 324, 317-322.

5. Dubois RS, Hoffman WH, Krishnan TH et al. Feminizing sex cord tumor with annular tubules in a boy with Peutz-Jeghers syndrome. J Pediatr 1982; 101: 568-571.

6. Eble JN, Sauter G, Epstein JI et al (eds). Tumours of the urinary system and male genital organs. Pathology and genetics. Lyon: IARC Press 2004: 359.

7. Horn T, Jao W, Keth PC. Large-cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis: a case report with ultrastuctural study. Ultrastruct Pathol 1983; 4: 359-364.

8. Kie JH, Park YN, Han SW et al. Large cell calcifying sertoli cell tumor of the testis. Int J Surg Pathol 1999; 7: 109-114.

9. Kratzer SS, Ulbright TM, Talerman A et al. Large cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis: contrasting features of six malignant and six benign tumors and a review of the literature. Am J Surg Pathol 1997; 21: 1271-1280.

10. Plata C, Algaba F, Anjudar M et al. Large-cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis. Histopathology 1995; 26: 555-559.

11. Proppe KH, Scully RE. Large-cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis. Am J Surg Pathol 1980; 74: 607-619.

12. Raeve De H, Schoonooghe P, Wibowo R et al. Malignant large cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis. Pathol Res Pract 2003; 199: 113-117.

13. Sato K, Ueda Y, Sakurai A et al. Large cell calci­fying Sertoli cell tumor of the testis: Comparative immunohistochemical study with Leydig cell tumor. Pathol Int 2005; 55: 366-371.

14. Tanaka Y, Yamaguchi M, Ijiri R et al. Malignant large cell calcifying Sertoli cell tumor with endocrine overactivity. J Urol 1999; 161: 1575.

15. Tetu B, Ro JY, Ayala AG. Large-cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis. Clinicopathologic, immunohistochemical and ultrastructural study of two cases.Am J Clin Pathol 1991; 96: 717-722.

16. Ulbright TM, Amin MB, Young RH. Tumours of the testis, adnexa, spermatic cord, and scrotum. Washington D.C.: AFIP 1999: 385.

17. Waxman M, Damjanov I, Khapra A et al. Large cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis. Light microscopic and ultrastructural study. Cancer 1984; 54: 1574-1581.

18. White MD, Loughlin MW, Kallakury BVS et al. Bilateral large cell calcifying Sertoli cell tumor of the testis in a 7-year-old boy. J Urol 1997; 158: 1547-1548.

19. Wilson DM, Pitts WC, Hintz RL et al. Testicular tumors with Peutz-Jeghers syndrome. Cancer 1986; 57: 2238-2240.

20. Young S, Gooneratne S, Straus FH et al. Feminizing Sertoli cell tumors in boys with Peutz-Jeghers syndrome. Am J Surg Pathol 1995; 19: 50-58.

21. Zámečník M, Sedláček P, Gogora M et al. Testikulárny nádor so štruktúrami "sex-cord" tumoru s anulárnymi tubulmi a kalcifikujúceho veľkobun­ko­vé­ho tumoru ze Sertoliho buniek. čes-Slov Patol 1999; 35: 20-23.

Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se