ZPRÁVA Z 21. VÝROČNÍHO KONGRESU EVROPSKÉ UROLOGICKÉ ASOCIACE, PAŘÍŽ 5.– 8. DUBNA 2006


Autoři: MUDr. Vítězslav Vít
Působiště autorů: Urologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(2): 59-60

Ve dnech 5. - 8. dubna 2006 se v Paříži uskutečnil 21. výroční kongres Evropské urologické asociace (21st Annual Con­gress of the European Association of Urology). Krásné a romantické město na Seině hostilo tuto významnou urologickou akci již podruhé od roku 1996.

I když byla atmosféra ve městě ovlivněna probíhajícími nepokoji a stávkami studentů a odborářů kvůli právě přijatému zákonu o prvním zaměstnání a autobusy se zásahovými jednotkami bylo možno spatřit i v těsné blízkosti kongresového centra, na vlastní průběh kongresu tyto události žádný vliv neměly.

Na kongresu, který proběhl v rozsáhlých prostorách Le Palais des Congres na Place de la Port Maillot v centru Paříže a kterého se zúčastnilo více než 11 000 uro­logů z celého světa, bylo během 4 dnů pre­zentováno více než 1 200 původních prací. Množství dalších sdělení bylo možno vy­slechnout v rámci 24 satelitních sympozií, 34 kurzů European School of Urology (ESU), množství plenárních zasedání a vy­zvaných přednášek předních světových urologů.

Vědeckému výboru v čele s F.C. Ham­dym se podařilo z 3 268 zaslaných abstrakt vybrat a sestavit vyvážený odbor­ný program obsahující všechny důležité a často kontroverzní oblasti současné urologie. V programu byla jasně patrná tendence posledních let - zvýšení podílu komentovaných posterů, kterých bylo prezentováno celkem 1 066, pódiových prezentací zaznělo 119 a ve videosekcích bylo možno shlédnout celkem 45 pří­spěv­ků.

Dalším zjevným trendem je stále větší zájem o problematiku bazálního výzkumu, kterému bylo na kongresu věnováno 244 prací, především v oblasti karcinomu prostaty a uroteliálního karcinomu.

Potěšitelná je skutečnost, že ve vědec­kém programu byla zastoupena i jména českých urologů, kteří prezentovali 5 původních příspěvků. Další významné zastoupení české urologické školy bylo v rámci kurzů ESU a na meetingu European Society of Residents in Urology. Mimo oficiální program se uskutečnilo např. i setkání vedení International Prosta­te Health Council, rovněž s českým zastou­pe­ním.

Hlavními tématy, kterým byla věnována největší pozornost byla problematika diagnostiky a léčby karcinomu prostaty, diagnostika a léčba karcinomů ledvin, symptomatologie a léčba onemocnění dolních močových cest u mužů i žen, problematika uroteliálních karcinomů.

Karcinomem prostaty se zabývala asi třetina všech prezentovaných prací. V oblasti základního výzkumu v této oblasti dominovaly snahy o bližší zma­po­vání genetických změn, které vedou ke vzniku karcinomu prostaty a o využití těchto poznatků ke zpřesnění prognózy dalšího vývoje tohoto onemocnění. Byly prezentovány některé možné nové sérové biomar­kery, jako např. 80kDa fragment E-cadheri­nu, PSA-IgM. V oblasti operační terapie karcinomu prostaty dominovala sdělení týkající se nových technologií a postupů, především laparoskopických a robotických.

Urologie jako obor se v posledních přibližně 20 letech stále více orientuje na minimálně invazivní technologie v řešení širokého spektra urologických onemocnění - endoskopie dolních i horních močo­vých cest, minimálně invazivní řešení litiázy, laparoskopie.

Aktuálním trendem je zavádění ope­račních robotů do klinické praxe. V současné době je to právě urologie, která má největší zkušenosti s použitím robotů, zejména v oblasti chirurgie prostaty - pře­devším radikální postatektomie (RAPE). V USA bylo v roce 2005 provedeno cca 16 000 robotických operací prostaty. Mezi hlavní výhody robotické chirurgie pat­ří přesnost a bezpečnost výkonu, ve srov­nání s laparoskopií větší flexibilita ramen, a především 3D-zobrazení operačního pole.

Pro praktické využití se jako výhodnější jeví robotické technologie, u kterých je snadnější adaptace a může je s úspěchem provádět i operatér se zkušenostmi z ote­vřených operací. Naopak je málo lékařů s dostatečnou praxí a zkušenostmi v pro­vá­dění laparoskopických výkonů. To jsou - stejně jako poměrně dlouhá doba učení - limitující faktory pro širší použití této modality.

V současné době nejsou objektivní důkazy o tom, že laparoskopické nebo robotické postupy poskytují klinicky relevantní výhody oproti otevřeným operacím, naopak podle některých publikovaných údajů laparoskopické a robotické RAPE jsou spojeny s častějšími peroperačními komplikacemi a vyšším výskytem pozitivních okrajů.

Není rozdíl v pooperační morbiditě a návratu k běžným aktivitám. V současnosti je hlavním limitujícím faktorem - pře­devším robotických technik jejich cena.

Nelze tedy v současnosti říci, že otevřená radikální prostatektomie je obsoletní operací s horšími výsledky.

V sekcích zabývajících se problemati­kou karcinomů ledviny byla hlavní pozornost věnována terapeutickým po­stupům. Dominujícím trendem byly v oblasti operačního řešení nefron-šetřící postupy, především laparoskopie, ale i radiofrekvenční ablace, HIFU a kryo­abla­ce. V oblasti systémové terapie pokro­či­lých stadií byly prezentovány výsledky ně­kterých studií zabývajících se problemati­kou nádorových vakcín a kombinací blokády růstových faktorů s chemoterapií.

Z ostatních oblastí mne zaujaly ně­kte­ré práce zabývající se léčbou in­kon­tinen­ce, v nichž autoři popisovali drama­tické zlepšení kvality života inkontinentních pacientů a objektivní zvýšení uzavíracího uretrálního tlaku po injekci autologních myoblastů a fibroblastů do rabdosfinkteru.

Nelze v tomto sdělení zmínit všechny zajímavé práce. Chtěl jsem jen zdůraznit některé trendy současné urologie, která je stále více profilovaná na minimálně invazivní léčebné metody, což souvisí s rostoucím ovlivnění technologickým rozvojem, zdokonalováním zobrazovacích metod, dokonalejším přenosem a zpraco­váním dat.

Stále širší praktická aplikace výsledků základního výzkumu, do kterého se již zapojila řada předních urologických pracoviš umožní v blízké budoucnosti větší zaměření na prevenci většiny urologických onemocnění.

21. výroční kongres EAU byl důstojným setkáním nejen evropských urologů, a to jak po stránce odborné, tak i společenské. Přinesl řadu nových informací, nejen v rámci oficiálního programu, ale i formou kuloárních diskusí. Řada účastníků si odnesla nové impulzy a náměty k další práci a můžeme se jen těšit na další setkání v Berlíně, kde budeme moci zhodnotit, jak byly informace a odborné stimuly zúročeny.

MUDr. Vítězslav Vít

Urologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se