ZPRÁVA O VI. JARNÍM UROLOGICKÉM SYMPOZIU


Autoři: MUDr. Pavel Vágner
Působiště autorů: Slezská nemocnice, Opava
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(2): 61-63

Sympozium se tentokrát konalo od 25. do 30. dubna 2006 nedaleko města Izmir, ve městě Kuşadasi, což se vyslovuje „Kuša­dasi“, asi 1 hodinu jízdy od letiště v Izmiru (řecky Smyrna). Po městě Istanbul se 7 774 tis. obyvatel a hlavním městě Ankaře se 2,8 mil. obyvatel je Izmir se svými 2 033 tis. obyvatel třetím největším městem Turecka. Izmir leží na březích Efezského zálivu.

Leteckou přepravu zajistila letecká soukromá Turecká společnost Free Bird. Nutno poznamenat, že přílet i odlet byly přesně ve stanovenou dobu. Ubytování v hotelu Fantasia bylo v 1lůžkových a 2lůžkových pokojích. Hotel byl postaven na břehu moře, které v době pobytu mělo pouze 14 °C (teplota vody v rozsáhlých hotelových bazénech byla již příznivější). Počasí po celou dobu sympozia bylo proměnlivé - od krásných slunečných dnů po deštivé. Hotelový servis byl „all inclusive“, kuchyně byla typicky turecká - denně skopové maso a množství salátů v nej­různějších úpravách. Milovníci sladkého si však přišli na své, protože na rozdíl od jídel z masa v přípravě sladkých dezertů místní kuchaři předčili české cukráře.

Organizace konference byla propraco­vána do nejmenších detailů a nevyskytly se žádné komplikace v časovém harmonogramu příletů, odletů, odborného či spole­čenského programu.

Něco málo z historie Turecka

Turecká republika byla založena 29. října 1923 ze zbytků Ottomanovy říše, a tím skončilo 631 roků sultanátu. V roce 1923 uznala Evropa smlouvou podepsanou v Lausanne ve Švýcarsku svrchovanost nové Turecké republiky a vůdce revoluce Kemal si udělil jméno Atatürk (což v překladu znamená „otec Turků“) a národním shromážděním byl zvolen prvním prezidentem Turecké republiky.

Atatürk zavedl širokou paletu reforem s cílem modernizovat novou republiku a přiblížit ji co nejvíce Evropě. Tento zakladatel Turecka má své sochy, busty a obra­zy opravdu téměř všude. Mimo jiné zavedl povinnou školní docházku - tehdy 5letou, odloučil církev od státu, zavedl volební právo i pro ženy, odstranil z turečtiny veš­kerá arabská slova a nahradil je francouzskými a podle francouzských zákonů změnil zákony platné za sultanátu. Dále zavedl pro turecké občany povinné užívání příjmení, protože až do této doby sloužilo jako příjmení osobní, respektive rodné jméno otce. Zavedl matriky a evidenci obyvatelstva.

Paradoxem je, že se narodil v řecké Soluni a po svém příchodu k moci vystěhoval 2,5 mil. Řeků z Turecka do Řecka, a tím dal vzniknout nenávisti Řeků vůči Turkům. Po tomto opatření vystěhovali Řekové 0,6 mil. Turků z Řecka do Turecka.

Přestože většina Turecka leží v asijské části světa, považují se jeho obyvatelé za Evropany a vyvíjí maximální úsilí, aby byli přijati do EU.

Největšími problémy pro přijetí do EU se však jeví hygienické předpisy EU a výroba falzifikátů výrobků téměř všech světových značek. V neposlední řadě jde i o to, že ke křesťanské Evropě má být přidružen muslimský stát.

Počet obyvatel (2004): 68 893 918

Národnostní složení: Turci 86 %, Kurdové 11 %, Arabové 2 %

Náboženství: sunnitští muslimové 79 %, šíitští muslimové 20 %; církev je oddělena od státu již od vzniku republiky v roce 1923.

Úřední jazyk: turečtina

Měna: Turecká lira, ale je zde také možno platit americkými dolary a euro.

Armáda: Turecko je součástí NATO od r. 1953 a má 2. největší armádu v NATO.

Nejvyšší hora: Ararat 5 137 m n.m. - místo přistání biblické Noemovy archy

Geografie: Oblast Turecka zahrnuje 814,578 km2, 790,200 je v Asii a 24,378 je v Evropě. Od Evropy je asijská část od­dělena Marmarským mořem a průlivy Bospor a Dardanely. Na východě Turecka pramení řeky Eufrat a Tigris, jejichž povodí se považuje za kolébku civilizace.

Turecké zdravotnictví

V Turecku je 1 240 nemocnic, které mají dohromady 175 195 lůžek. Nemocniční péči zde poskytuje 11 subjektů. Minis­terstvo zdravotnictví provozuje 50 % všech lůžek, soukromých lůžek je v nemocnicích pouze 6,6 %. Lékařské fakulty obhospodařují 14,1 % lůžek a lůžka pro sociálně slabé občany zaujímají 16 % z celkového počtu.

Výdaje na zdravotnictví oscilují mezi 2,4–4,7 % HDP (v poslední době se pohybují spíše kolem nižší hranice) z toho 51,4 % jde na lůžkovou péči.

V Turecku poskytuje privátní zdravotní pojištění 40 pojišoven pro 665 000 po­jiš­těnců, celkový příjem tohoto sektoru činí přibližně 188 mil. dolarů.

Nejsou zde přídavky na děti a ma­teř­ská dovolená je pouze 6 měsíců, a to jen pro ty ženy, které si platí zdravotní pojištění.

VLASTNÍ KONGRES

Uvítací recepce proběhla na terase u venkovních bazénů hotelu.

VI. jarní urologické sympozium zahájil v klimatizovaném přednáškovém sále ho­te­lu Fantasia prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Po jeho úvodním slově přivítal účastníky přednosta urologické kliniky fakultní nemocnice v Izmiru prof. Esen a děkanka lékařské fakulty v Izmiru paní prof. Şeb­nem Özkan.

První přednáška profesora Pacíka se zabývala problematikou diagnostiky karcinomu prostaty a jeho screeningu v souvislosti s délkou přežití a včasnou diagnosti­kou. PSA zůstává stále nejlepším mar­kerem v diagnostice a prognóze tohoto onemocnění. V diskusi se hovořilo o karcinomech prostaty, kterých je 15–20 %, při­tom nemocní mají PSA nižší než 4 ng/ml, a dokonce nižší hodnoty než 2 ng/ml. Zdůrazněn byl význam kinetiky PSA, protože nárůst PSA větší než 2 ng/ml/rok je významným rizikovým faktorem mortality. Následovala přednáška prim. čermáka o metodice biopsií prostaty a jejím vývoji v souvislosti s výtěžností. Za nejvhodnější je považován tzv. vídeòský nomogram.

Tato přednáška vyvolala diskusi, jakými sondami vůbec TRUS a biopsii pro­vádět, jaké použít jehly, aby byl přístupný biopsii i apex prostaty.


Následovala přednáška prof. Wirtha, která se zabývala dalšími možnostmi za­jiš­tění léčby karcinomu prostaty, zajišovací neoadjuvantní a adjuvantní terapií.

Prof. Dvořáček ve své přednášce vyčerpávajícím způsobem rozebral možnosti léčby recidivy karcinomu prostaty.

V přednášce doc. Babjuka bylo zdů­raz­něno, že muž s každoročním odběrem PSA má vysokou šanci, že u něj bude diagnostikován karcinom prostaty. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že odběrem PSA se spouští kaskáda dalších kroků, o jejíž důsledcích je třeba nemocného informovat.


Prof. Dvořáček zahájil odpolední program přednáškou IPVZ Narůstající hodnota PSA po kurativní léčbě, jaké jsou možnosti léčby recidivujícího onemocnění? V ní vyčerpávajícím způsobem rozebral možnosti léčby recidivy karcinomu prostaty. Z jeho přednášky vyplynul závěr, že pacienti se středním rizikem progrese profitují ze záchranné aktinoterapie ve více než 64 %. Pacienti s jedním nebo více nepříznivými prognostickými faktory jsou pak kandidáty pro hormonální léčbu. Pro následnou léčbu je důležité stanovení lokální či metastatické recidivy, k čemuž lze využít PSA DT menší než 10 měsíců, který znamená vzdálené metastázy.

Následovala přednáška prof. Pacíka o srovnání otevřené a robotické a lapa­roskopické radikální prostatektomie. V kuloárních diskusích se rozebírala cena tohoto výkonu a výhody na straně jedné, proti ceně klasické či laparoskopicky provedené RAPE. Jestliže jsou pravdivé informace prim. Kohlera z ÚVN, které přednesl ve Zlatých Horách, zůstává otázkou, jak budou tento drahý výkon zdravotní pojišovny vůbec proplácet. Má-li být v čR 10 těchto operačních robotů a budou-li výkony plně hrazeny zdravotními pojiš­ov­nami, není mi jasné, kde na toto vezmou finanční prostředky.

Po ukončení přednášek následoval odjezd a prohlídka starověkého města Efezu vzdáleného asi 25 km od hotelu Fantasia. Po prohlídce následoval gala­večer, na němž přivítal účastníky sympozia primátor Izmiru, který se rovněž zúčastnil galavečera. Ten se konal pod širým nebem v prostorách Celsovy knihovny, třetí největší knihovny ve starověku. Večeři provázely dvě houslistky skladbami světových mistrů, ale i takovými ruskými melodiemi, jako je například Kalinka. Na závěr následovalo excelentní taneční vystoupení tureckých tanečníků.


Další den byl zahájen přepravou všech účastníků kongresu na lékařskou fakultu Izmirské univerzitní nemocnice. Zde v posluchárně, dokonale vybavené veške­rou audiovizuální technikou, jsme byli uvítáni přednostou urologické kliniky prof. Esenem. Po úvodních informacích následoval přímý přenos z operačních sálů, kde profesor Sinan Zeren předvedl perkutánní litotrypsi a profesor Ali Ergen operaci močové inkontinence metodou TOT. Program pokračoval přednáškami prof. Pacíka, který dokonale rozebral ope­rační techniku retropubické radikální prostatektomie včetně rizik komplikací, jejich prevence a řešení. Úskalí výkonu je ve dvou protichůdných požadavcích na operatéra. Za prvé na radikalitu a za druhé na co nejmenší traumatizace tkáně pro následné plastické úpravy. Mimo jiné bylo připomenuto, že pod semennými váčky je nutno šetřit nervové pleteně pro dobrý výsledek zachování erekce po operaci.

Doc. Hora se komplexním způsobem zabýval laparoskopickou nefrektomií. Následovala přednáška Turecké endourologické společnosti o ureteroskopii, přednesená profesorem Sinanem Zerenem, a přednáška o perkutánní nefrolitotomii od primáře Aleše čermáka. Všechny přednášky byly zaměřeny na rizika komplikací a jejich prevenci.


Prof. Hanuš závěrem bloku přednášek přednesl přednášku české urologické společnosti - Komplexní přehled ope­račních postupů v řešení inkontinence moči stresového i urgentního typu. Ve své přednášce zmínil možnosti léčby urgentní inkontinence botulotoxinem, různé augmentační techniky a jejich přednosti a nedostatky, hovořil o sakrální neuromo­dulaci. V části věnované stressové inkontinenci hovořil především o moderních slingových metodách (PVT). Po přednáškách následovala prohlídka urologické kliniky prof. Esena. Klinika má pouze 28 lůžek v 1 až 3lůžkových pokojích s výbavou srovnatelnou s jakoukoliv přední evropskou nemocnicí. Celá nemocnice není starší než 15 let, stále probíhá její dostavba a modernizace. Operační obory mají k dispozici 20 sálů, které jsou centralizovány do 1 jednotky, jejíž provoz je přísně oddě­len od lůžkové části, takže nedochází ke křížení provozu sálů a lůžkové části. Vysoká úroveò přístrojového vybavení kliniky překvapila všechny účastníky exkurze. Za zmínku stojí, že kromě prof. Esena působí na klinice dalších 5 profesorů a 1 docent. Po prohlídce kliniky následovala okružní jízda městem Izmir a prohlídka centra města, které leží u moře v Efezském zálivu. Mnozí z nás byli zaskočeni způsobem prodeje v místních obchodem, v nichž má pouze několik prodejců fixní ceny a u ostatních se musí smlouvat. Ani ve zlatnictví nejsou uvedeny ceny prodávaných šperků a i zde se smlouvá. Uzavření obchodu zejména u zboží s vyššími cenami trvá i 30 minut.

Za zmínku stojí, že nedaleko tohoto města dožila údajně svůj život Panna Maria, která sem byla po ukřižování Ježíše Krista přivedena apoštolem Janem.

Páteční program byl věnován andro­logii. V přednášce o operaci varikokél byla vyzvednuta práce doc. Kočvary a jeho publikace o laparoskopické varikokelektomií. Brněnské pracoviště prezentovalo spo­leč­ně s tureckým pracovištěm v Izmiru techniku mikrochirurgické varikokelektomie. Další přenášku Turecké urologické spo­leč­nosti přednesl prof. Adil Esen na téma Erektilní dysfunkce - možnosti konzervativní léčby komplikovaných případů, kterou doplnil zajímavými kazuistikami.


Závěrem dopoledne MUDr. Pavlík v rozsáhlé a komplexní přednášce prezentoval možnosti použití protetických mate­riálů v urologii a jejich biokompatibilitu. Za zmínku stojí upřednostnění TVT-pásek před IVS. Předností TVT-pásky je monofilamentové vlákno, ze kterého je vyrobena. Dále připomněl, že polyuretanové stenty často vytvářejí ulcerace ureteru, a nejsou proto vhodné pro dlouhodobou derivaci. V odpoledním programu MUDr. Heráček z vinohradské nemocnice adresoval svoji přednášku současnému pohledu na problematiku stárnoucího muže a MUDr. So­bot­ka ze Sanatoria Pronatal úloze a místu urologa v technikách umělého oplodnění.

Poslední den přednáškového mara­tó­nu byl věnován nefron-šetřící operační technice nádorů ledvin. Turečtí autoři prezentovali přednášku Turecké onkourologické společnosti na téma klasických technik resekce ledviny, asistent Khamzin z brněnské urologické kliniky prezentoval přednášku na téma miniinvazních technik ablace ledvin, jako je radiofrekvenční parciální ablace, kryoablace, HIFU, intersti­ciál­ní laserová ablace a mikrovlnná abla­ce. Doc. Babjuk pak navázal na tato technická sdělení přehledem indikací a efektivity cytoreduktivní nefrektomie u meta­sta­tického karcinomu ledvin. Pak následovala přednáška Italské urologické společnosti, kterou přednesl prof. Dome­nico Prezioso, věnovaná BHP ve vztahu k sexualitě a LUTS. Blok přenášek zakončil přednáškou International Prostate Health Council Louis Denis, po svém strastiplném putování do Izmiru (přerušeném evakuací letiště v Bruselu pro nebezpečí pumového útoku), přehledem současných možností medikamentózní léčby BHP.

Pořadatelé zajistili v průběhu celého sym­pozia provoz internetového koutku, což přivítala s nadšením většina účastníků.


Sobotní odpoledne bylo volné a mnozí účastníci si zaplatili fakultativní výlet do okolí Kuşadasi. První zastávkou byly zbytky jednoho z divů světa, Artemidina chrámu, dále továrna na výrobu kožichů. Zde byla návštěva zahájena módní přehlídkou, do které byli zapojeni i návštěvníci a poté prohlídka výrobků. Nejdražší kožíšek jsme nalezli za 19,700 euro, zde se však smlouvat bohužel nikomu z dámského osazen­stva nepodařilo. Následovala návštěva keramické manufaktury se spoustou nádherných rukodělných výrobků, některým účastníkům se proti předchozí zkušenosti podařilo usmlouvat původní ceny na tře­tinu. Poté jsme navštívili horskou vesnice Sierence. Vesnice leží ve skalnatém terénu a čím se živí kromě turistického ruchu tamní obyvatelé nám zůstalo skryto.


Nedělní deštivé dopoledne ukončilo VI. jarní urologické sympozium. Ve 13.00 hod následoval odjezd od hotelu a v 16.00 hod místního času odlet do Prahy.

Na zpáteční cestě se vyskytl jediný problém, a to 50minutové čekání po příletu na zavazadla (ale tento problém již organizátoři sympozia nemohli eliminovat).

Sympozium bylo dokonale připraveno a přineslo jeho účastníkům řadu důle­žitých a nových informací. Já sám jsem neměl a předpokládám, že ani nikdo z ostatních účastníků nemohl mít, k organizaci a náplni přednášek žádné připomínky.

MUDr. Pavel Vágner

Slezská nemocnice, Opava


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se