Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

CHARAKTERISTIKA PERIODIKA UROLOGICKÉ LISTY

 • zkratka pro citování Urol List
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • v časopise se publikují vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování, krátká původní sdělení z příslušných oborů, přehledné referáty, zprávy z vědeckých sjezdů z lékařských společností

PUBLIKAČNÍ PODMÍNKY PRO AUTORY

Autor/vedoucí autorského kolektivu musí doručit do vydavatelství písemné prohlášení stvrzené vlastnoručním podpisem, v němž potvrdí původnost své práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise, že autor s jejím uveřejněním v Urol List souhlasí, že souhlasí s uveřejněním své e-mailové adresy, kterou poskytl.

Užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám (blíže viz plné znění).

Forma dodání příspěvku

Výhradně v elektronické podobě: připojený soubor e-mailem, na CD nebo DVD, text příspěvku, grafy a obrázky/fotodokumentaci v samostatných souborech

Formát textu

Text práce v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech .doc, .txt, .rtf nebo .html

Formát příloh

 • tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata musí být ve formátu .xls (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu .jpg v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi, a to obrázek v šíři 1 časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm), obrázek v šíři 2 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm), obrázek v šíři 3 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm)

Zpracování textu

 • doporučený rozsah textu je 5 400–14 400 znaků, tj. 3–8 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
 • umístění ilustrační grafické přílohy vyznačit do textu odkazem (obr. 1, graf 1, schéma 1 apod.)
 • tabulky vytvářet v MS Excel nebo v tabulovacím režimu MS Word (viz plné znění)
 • užitou zkratku vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného slova; v souhrnu a v nadpisu užít zkratky jen výjimečně

Struktura článků

Všeobecně

 • titulní strana: název práce doplněný o jména autora/ů
 • souhrn a text (viz níže)
 • literatura
 • přílohy s popisem
 • nezkrácené jméno a příjmení, všechny tituly a vědecké hodnosti autora a spoluautorů, adresa pracoviště a e-mail prvního/hlavního autora

Původní odborné práce

 • strukturovaný souhrn (cíl práce, materiál, metodika, výsledky, závěr; v max. rozsahu 2 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • strukturovaný vlastní text práce (úvod, cíl práce, materiál, metodika, výsledky, diskuse, závěr)

Kazuistiky

 • nestrukturovaný souhrn (max. rozsahu 1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • vlastní text práce (úvod, vlastní text, kazuistiky, závěr)

Přehledové články

 • nestrukturovaný souhrn (max. rozsahu1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • vlastní text práce (úvod, vlastní text práce, závěr)

Citace literatury

 • počet citací do 30 položek
 • odkazy na literaturu v textu uvádět arabskou číslicí v hranatých závorkách podle pořadí výskytu jednotlivé citované položky literatury
 • v přehledu řadit podle výskytu v textu
 • formální úprava citací (literatura) v souladu s územ Urol List
 • názvy citovaných časopisů zkracovat podle mezinárodního úzu
 • citace uvádět v plné formě, tj. příjmení, iniciála osobního jména autora/ů (max. 3 v pořadí první autory, místo ostatních uvést et al; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed, resp. eds)
 • plný název práce v originále
 • u časopisů vročení, ročník a do závorky číslo sešitu
 • dále viz příklady níže

A. časopisecké práce

Příklad
1. Ngan JH, Lau JL, Lim ST et al. Long-term results of antral gastrocystoplasty. J Urol 1993; 149(4): 731-734.
2. Hampel C et al. Definition of overactive bladder and epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997; 50(suppl 6A): 4-14, discussion 15-17.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

Příklad
1. Krhut J. Hyperaktivní močový měchýř. Praha: Maxdorf 2007.
2. Jonovan J, Bosch R, Gotoh M et al. Symptom and Quality of Life Assessment, Committee 6. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S (ed). Incontinence. 2nd Ed. UK: Health Publication, Ltd 2005.
3. Bojar M, Kučera Z, Svěráková M. Poznámky neurologa o epidemiologii inkontinence v ČR a v Evropě. Proč jsou inkontinence moči a sexuální dysfunkce stále tabu? Inco Fórum, Praha, listopad 2003.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii

Příklad
1. Elkins TE, Thompson JR. Lower Urinary Tract Fistulas. In: Walters MD, Karram MM. Urogynecology and reconstructive pelvic surgery. New York: Mosby 1999: 355-366.
2. Report From the 24th Annual Scientific Meeting of the American Urogynecology Society, September 11.–13. 2003, Hollywood, Florida.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na níže uvedenou adresu šéfredaktora:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Urologická klinika FN Brno
Jihlavská 20
639 00 Brno-Bohunice
dpacik@fnbrno.cz

nebo na adresu vydavatele:
Mgr. Adéla Šmukařová
Ambit Media, a. s.
Bidláky 20
639 00 Brno
adela.smukarova@ambitmedia.cz

Autor prohlašuje, že redakci poskytuje původní práci a je oprávněn zveřejnit veškeré přílohy. Dále prohlašuje, že spoluautoři stejně jako instituce, ve kterých pracuje, byli seznámeni s publikací a jejím uveřejněním v časopise Urologické listy. Vlastníkem autorských práv se v den přijetí článku k publikaci stává vydavatel.

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější